Cel projektu

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

Wartość projektu: 420 362,46

Wkład Funduszy Europejskich: 357 308,09

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w MSCKZiU Rzeszów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.10.2019 r. poprzez realizację staży zawodowych dla 100 słuchaczy/czek, szkoleń doskonalących dla 7 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie 6 pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla danych zawodów.

Dostępność