Cel projektu

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

Wartość projektu: 420 362,46

Wkład Funduszy Europejskich: 357 308,09

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w MSCKZiU Rzeszów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.10.2019 r. poprzez realizację staży zawodowych dla 100 słuchaczy/czek, szkoleń doskonalących dla 7 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie 6 pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla danych zawodów.

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.