Kurs Towaroznawstwa Zielarskiego

Kurs w roku szkolnym 2020/2021 jest planowany w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszystkich zasad sanitarno – epidemiologicznych.

Jednakże, w przypadku ewentualnego ponownego wprowadzenia obostrzeń dotyczących placówek edukacyjnych ze względu na sytuację epidemiologiczną kurs będzie się odbywał w formie zjazdów online (wykłady)

Informacje o terminach planowanych zjazdów pojawią się w lipcu.

——————————-

Rozpoczynamy zapisy na kolejną edycję Kursu Towaroznawstwa Zielarskiego, którego rozpoczęcie planowane jest we wrześniu 2020 r. Warunkiem rozpoczęcia Kursu jest zebranie się grupy 20 osób.


Kontakt w sprawie kursu: kurszielarski@medyk-studium.pl

Kwestionariusz osobowy dla uczestników – pobierz

Zasady wnoszenia odpłatności za kurs:

Wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły (Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów):
PKO BP NRB: 94 1020 4391 0000 6402 0158 9738
W terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu podając w tytule wpłaty: Kurs Towaroznawstwo Zielarskie opłata za: imię i nazwisko osoby zapisanej na kurs
Ewentualna możliwość wpłat ratalnych zostanie omówiona podczas pierwszego spotkania organizacyjnego

Załącznik do kwestionariusza o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

PODSTAWA PRAWNA:
Kurs jest organizowany w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza-aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196).
Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem kurs obejmuje wiedzę z zakresu:

Jedynym wymogiem formalnym do uczestnictwa w kursie jest pełnoletniość kandydata.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu – zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r., Dz. U. z 17 lutego 2012, poz. 186 wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118)

CEL KURSU:

Kurs towaroznawstwa zielarskiego przeznaczony jest dla osób chcących podjąć pracę na stanowisku sprzedawcy w sklepach zielarskich lub medycznych, bądź założyć swój własny sklep.

Kurs jest również adresowany dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fitoterapii i działania farmakologicznego ziół i roślin użytkowych.

CZAS TRWANIA:

Kurs w trybie zaocznym – 8 weekendów (90 h).

MIEJSCE:

Siedziba naszej placówki.

ILOŚĆ MIEJSC: 24

KOSZT : 500 zł

NAJBLIŻSZY TERMIN:

Wrzesień 2020

Warunki uczestnictwa:


Accessibility