Ortoptystka

Ortoptystka

Nauka na kierunku kształcenia trwa 2 lata. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ortoptystka powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– współdziałanie w procesie kompleksowego postępowania terapeutycznego,

– kwalifikowanie i przygotowywanie pacjentów do diagnostycznych badań okulistycznych i strabologicznych,

– wykonywanie samodzielne badań okulistycznych i strabologicznych,

– kwalifikowanie i przygotowywanie pacjentów do ćwiczeń leczniczych,

– wykonywanie ćwiczeń leczniczych,

– uczenie dzieci i ich opiekunów technik i zasad ćwiczeń ortoptycznych wykonywanych w domu,

– udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Miejsce pracy:

– poradnie leczenia zeza,

– poradnie patofizjologii widzenia i neurookulistyki,

– gabinety ortoptyczne,

– gabinety pleoptyczne,

– oddziały okulistyczne,

– zakłady optyczne.

 

Przedmioty objęte planem nauczania

 

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.