Ortoptystka

Ortoptystka

Nauka na kierunku kształcenia trwa 2 lata. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ortoptystka powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– współdziałanie w procesie kompleksowego postępowania terapeutycznego,

– kwalifikowanie i przygotowywanie pacjentów do diagnostycznych badań okulistycznych i strabologicznych,

– wykonywanie samodzielne badań okulistycznych i strabologicznych,

– kwalifikowanie i przygotowywanie pacjentów do ćwiczeń leczniczych,

– wykonywanie ćwiczeń leczniczych,

– uczenie dzieci i ich opiekunów technik i zasad ćwiczeń ortoptycznych wykonywanych w domu,

– udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Miejsce pracy:

– poradnie leczenia zeza,

– poradnie patofizjologii widzenia i neurookulistyki,

– gabinety ortoptyczne,

– gabinety pleoptyczne,

– oddziały okulistyczne,

– zakłady optyczne.

 

Przedmioty objęte planem nauczania

 

Dostępność