Rekrutacja

Zdjęcie przedstawia plakat - rekrutacja na rok szkolny 2021-22, na plakacie znajduje się grupa młodzieży oraz spis kierunków dziennych, stacjonarnych i zaocznych. Są tu również informacje o placówce tj. nr telefonów, faksu oraz adres e-mail sekretariatu i www strony. Ponadto jest również logo Województwa Podkarpackiego oraz Szkoły

Medyczna Szkoła Policealna
w Rzeszowie

prowadzi rekrutację na rok szkolny 2022/2023

nauka od dnia 01 września 2022

szkoła dysponuje Domem Słuchacza (Internatem) oraz stołówką szkolną

Jesteś zainteresowany kliknij i wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą

W SYSTEMIE DZIENNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
Asystentka stomatologiczna
1 rok
Higienistka stomatologiczna
2 lata
Opiekunka dziecięca
2 lata
Technik masażysta
2 lata
Technik usług kosmetycznych
2 lata
Technik elektroradiolog
2,5 roku
Technik farmaceutyczny
2,5 roku
Technik dentystyczny
2,5 roku

W SYSTEMIE STACJONARNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
Asystentka stomatologiczna
1 rok
Higienistka stomatologiczna
2 lata
Technik masażysta
2 lata
Technik usług kosmetycznych
2 lata
Opiekunka dziecięca
2 lata
Terapeuta zajęciowy
2 lata
Podolog
2 lata
Florysta
1 rok
Opiekun medyczny
1,5 roku

W SYSTEMIE ZAOCZNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
Technik usług kosmetycznych
2 lata
Opiekunka dziecięca
2 lata
Protetyk słuchu
2 lata
Florysta
1 rok
Technik sterylizacji medycznej
1 rok

I. Kandydaci do Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły od dnia 1 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie (pobrane w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły),
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • życiorys,
 • dwie fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki, zgodnie ze wzorem określonym przez rozporządzenie MZ z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U., z 2019 r. poz. 141).
 • Skierowania na badania lekarskie będą wydawane w sekretariacie szkoły lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail kandydata (wykaz placówek wykonujących badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych w roku 2022).

II. Przyjmowanie kandydatów do szkoły.

 • O przyjęciu kandydata na semestr pierwszy decyduje złożenie kompletu dokumentów.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata, o ile umożliwia wykonywanie zawodu,
  • niepełnosprawność dziecka kandydata,
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,
  • kolejność składania podań i średnią ocen ukończenia szkoły średniej.
 • Nauka na wszystkich kierunkach kształcenia zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
 • Kandydat nie przyjęty na dany kierunek z powodu braku miejsc może ubiegać się o przyjęcie na inne kierunki.
 • Każdy kandydat ma zapewnione miejsce w Domu Słuchacza.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Domu Słuchacza dołączają do podania wypełniony kwestionariusz.

III. Postanowienia końcowe.

 • Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły.
 • Niekompletne dokumenty kandydatów nie będą przyjmowane.

Predyspozycje psychofizyczne do podjęcia nauki w szkole medyczno-społecznej:

 • wysoki poziom empatii,
 • zainteresowanie problemami ludzi chorych, niepełnosprawnych,
 • umiejętność komunikowania się,
 • wrażliwość na potrzeby innych ludzi,
 • chęć pomagania drugiemu człowiekowi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność psychiczna,
 • sprawność fizyczna,
 • sprawność manualna.

Przeciwwskazania do nauki w zawodach medycznych:

 • choroby psychiczne,
 • ciężkie wady wzroku i słuchu,
 • niepełnosprawność fizyczna i umysłowa,
 • choroby przewlekłe (stwardnienie rozsiane, padaczka, miastenia),
 • nosicielstwo chorób zakaźnych,
 • uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, leków),
 • schorzenia układu sercowo-naczyniowego.
Dostępność