MARZEC-KWIECIEŃ 2017 WŁOCHY

Mobilność łączona dla słuchaczy

Była to pierwsza mobilność dla słuchaczy. Wzięło w niej udział czterech słuchaczy i jeden nauczyciel z Polski oraz jeden słuchacz i jedne nauczyciel z Hiszpani.
Podczas tej długiej mobilności doszło do intensywnej współpracy i nawiązania relacji między studentami. Słuchacze każdego dnia uczestniczyli w wielu zajęciach, z których słuchacze wyciągneli wiele korzyści.

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.