KWIECIEŃ-MAJ 2017 HISZPANIA

Mobilność łączona dla słuchaczy

Podczas drugiej mobilności łączonej, która odbyła się w Hiszpanii 4 słuchaczy i jeden nauczyciel z Polski oraz 3 słuchaczy z Włoch zostali podzieleni na trzy grupy, każda miała inaczej zorganizowane zajęcia.
Odbyte zajęcia to np. modelowanie w wosku, angielski zawodowy, protezy całkowite, ortodoncja, odontologia, patofizjologia, pierwsza pomoc. Nauczyciele mieli okazję zobaczyć jak ich słuchacze radzą sobie z różnego rodzaju zagadnieniami.

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.