LISTOPAD 2016 WŁOCHY

Program szkoleniowy dla nauczycieli

Podczas tej mobilności dwoje nauczycieli z Hoszpani oraz troje z Włoch uczestniczyli między innymi w zajęciach Anatomii, Wczesna defibrylacja, Dieta śródziemnomorska, Opieka kosmetyczna nad osobą chorą, masarz trzewny. Oczekiwania wszystkich nauczycieli zostały zaspokojone podczas zajęć praktycznych oraz teoretycznych.

Dostępność
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.