Cel projektu

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w MSCKZiU Rzeszów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.10.2019 r. poprzez realizację staży zawodowych dla 100 słuchaczy/czek, szkoleń doskonalących dla 7 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie 6 pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla danych zawodów.


Accessibility