Uroczyste odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego

W dniu dzisiejszym tj. 8 listopada 2019 r. punktualnie o godzinie 11.11 nasza szkoła przyłączyła się do wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego z ramienia inicjatywy MEN pt.: „Szkoła do hymnu”. Do wspólnego świętowania przyłączyły się wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą. Jest to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy pod tytułem: „Rekord dla Niepodległej”. Młodzież oraz nauczyciele z powagą w postawie zasadniczej stanęli na wysokości zadania śpiewając 4-zwrotkowego Mazurka Dąbrowskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było Indeksowanie. Słuchacze pierwszych roczników otrzymali indeksy z rąk wychowawców, a następnie złożyli ślubowanie:

Przyjmuję nadany mi tytuł słuchacza Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i ślubuję uroczyście:

– sumiennie zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe,
– wywiązywać się z obowiązków określonych statutem szkoły i zarządzeniami dyrektora,
– swoim postępowaniem – godnie reprezentować szkołę i Rzeczpospolitą Polską,
– strzec godności i dobrego imienia szkoły,
– być uczynnym, życzliwym, tolerancyjnym oraz przestrzegać zasad demokracji.

„Tak mi dopomóż Bóg”

Następnie Pan Dyrektor pogratulował wyboru Szkoły, potem wraz z nauczycielem biblioteki mgr Magdaleną Dębowską nagrodził dyplomami i słodkimi upominkami młodzież biorącą udział w akcji „Narodowego Czytania”.

Ostatnim punktem podniosłego apelu było przyjęcie w szeregi Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego nowych chętnych członków. Pan Starszy Sierżant mgr Sławomir Sączawa pogratulował przyszłym adeptom oraz wręczył mundury, jednocześnie zachęcił pozostałe osoby do wstąpienia w szeregi Strzelca. W naszej szkole jednostka strzelecka Strzelec działa jako samodzielny Pluton Medyczny, realizując wychowanie obywatelskie członków, wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, jak również uczenie zdyscyplinowanego życia w społeczeństwie.