O egzaminie

O egzaminie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Jakie formalności i w jakim terminie należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu?

Uczniowie i absolwenci zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły, do której uczęszczają/uczęszczali, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem.

Z jakich części składa się egzamin?

Kiedy egzamin jest zdany?

Jaki dokument otrzymuje osoba, która zdała egzamin?

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
Osoba, która ma zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie i posiada wykształcenie ogólne na poziomie wymaganym dla tego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Wniosek o wgląd do dokumentacji egzaminacyjnej (nowy egzamin)


Accessibility