Deklaracje

Deklaracje

Słuchacz/absolwent szkoły policealnej, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza/którą ukończył, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

 

Wzór deklaracji – do pobrania

 

Szczegółowe terminy składania deklaracji – rok 2018

1 sesja – styczeń-luty 2018 – do 9 września 2017

2 sesja – czerwiec-lipiec 2018 – do 18 lutego 2018

 

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.


Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji

Składanie deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.
Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.
Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji
Zdający, którzy:

W obu przypadkach uczeń/absolwent składa deklarację w szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył.


Accessibility