Dokumenty

 1. Podanie do szkoły 2019-2020
 2. Informator 2019-2020
 3. Kwestionariusz o przyjęcie do Domu Słuchacza
 4. Badania 2019 wykaz placówek
  Informacje dotyczące badań:
  Rejestracja uczniów w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, przeprowadzana jest w godzinach: 8.00 – 11.00 – w rejestracji ogólnej. Badania uczniów, studentów i kandydatów do szkoły przeprowadzane są codziennie od godz. 8.00 do 13.00.
  Na badanie profilaktyczne student/uczeń/kandydat do szkoły powinien zgłosić się z:

  1. Wypełnionym skierowaniem pisemnym ze szkół ponadgimnazjalnych (maksymalnie 3), w których uczeń ma zamiar rozpocząć naukę.
  2. Rodzicem lub opiekunem prawnym – w przypadku osoby poniżej 18 roku życia. W przypadku zgłoszenia się do Ośrodka bez rodzica / opiekuna prawnego winien posiadać pisemną zgodę na przeprowadzenie badania. (Oświadczenie zawierające imię i nazwisko, PESEL dziecka oraz nr dowodu osobistego i podpis rodzica / opiekuna prawnego) – do pobrania: http://bip.ires.pl/gfx/womp-rzeszow/files/Oswiadaczenie.pdf
  3. Dokumentem tożsamości (aktualną legitymacją szkolną, dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem).
  4. Kserokopią dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze Szpitala lub dokumentacja z leczenia w Poradni).

/informacje ze strony Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie http://www.womp-rzeszow.ires.pl/11336/11336/


Accessibility